مكانيك كلاسيك

مكانيك كلاسيك

قانون سوم

سومين قانون مي‌گويد كه هرگاه جسمي به جسم ديگري نيرو وارد كند، جسم دوم نيز نيرويي به همان بزرگي ولي در سوي مخالف بر جسم اول وارد مي‌كند و برآيند كنش هم‌زمان اين دو نيرو باعث حركت شتابدار مي‌شود.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ مهر ۱۳۹۶ | ۱۰:۲۱:۵۸ | وحيد
،

قانون دوم

آهنگ تغيير اندازهٔ حركت يك جسم، متناسب با نيروي برآيندِ وارد بر آن جسم است و در جهت نيرو قرار دارد. فرمولي كه از اين قانون برمي‌آيد به معادله بنيادين مكانيك كلاسيك معروف است كه مطابق آن، شتاب يك جسم برابر است با نيروهاي خالص وارده تقسيم بر جرم جسم. اين قانون توسط نيوتن به شكل برابري آهنگ تغيير تكانه با نيرو بيان شد:

F = d p d t = d ( m v ) d t . {displaystyle mathbf {F} ={mathrm {d} mathbf {p} over mathrm {d} t}={mathrm {d} (mmathbf {v} ) over mathrm {d} t}.} {displaystyle mathbf {F} ={mathrm {d} mathbf {p} over mathrm {d} t}={mathrm {d} (mmathbf {v} ) over mathrm {d} t}.}

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ مهر ۱۳۹۶ | ۱۰:۲۱:۴۴ | وحيد
،

قانون يكم

هر جسم كه در حال سكون يا حركت يكنواخت در راستاي خط مستقيم باشد، به همان حالت مي‌ماند مگر آنكه در اثر نيروهاي بيروني ناچار به تغيير آن حالت شود.

دومين قانون به اين پرسش پاسخ مي‌دهد كه اگر بر يك جسم نيروي خارجي وارد شود، حركت آن چگونه خواهد بود.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ مهر ۱۳۹۶ | ۱۰:۲۱:۲۳ | وحيد
،

آيزاك نيوتن

نيوتن در سال ۱۶۸۷ ميلادي «اصول رياضين فلسفهٔ طبيعي» را به نگارش درآورد. در اين كتاب او مفهوم گرانش عمومي را مطرح ساخت و با تشريح قوانين حركت اجسام، علم مكانيك كلاسيك را پايه گذاشت. نيوتن همچنين در افتخار تكميل حساب ديفرانسيل با ويلهلم گوتفريد لايبنيتز رياضيدان آلماني شريك است.نام نيوتن با انقلاب علمي در اروپا و ارتقاء نظريه خورشيد مركزي پيوند خورده است. او نخستين كسي است كه قواعد طبيعي حاكم بر گردشهاي زميني و آسماني را كشف كرد. وي همچنين توانست براي اثبات قوانين حركت سيارات كپلر برهان‌هاي رياضي بيابد.[نيازمند منبع] در جهت بسط قوانين نامبرده، او اين جستار را مطرح كرد كه مدار اجرام آسماني (مانند ستارگان دنباله دار) لزوماً بيضوي نيست بلكه مي‌تواند هذلولي يا شلجمي نيز باشد. افزون بر اينها، نيوتن پس از آزمايش‌هاي دقيق دريافت كه نور سفيد تركيبي است از تمام رنگ‌هاي موجود در رنگين‌كمان. در آن دوران دروس دانشكده عموماً بر پايهٔ آموزه‌هاي ارسطو تنظيم مي‌شد ولي نيوتن ترجيح مي‌داد كه با انديشه‌هاي مترقي‌تر فيلسوفان نوگرايي چون دكارت، گاليله، كپرنيك و كپلر آشنا شود. در ۱۶۶۵ ميلادي او موفق به كشف قضيهٔ دو جمله‌اي در جبر شد. يافته‌اي كه بعدها به ابداع حساب ديفرانسيل انجاميد.

در سال ۱۶۸۴ ميلادي نيوتن كه مطالعات خود را دربارهٔ گرانش و چگونگي حركت سيارات كامل كرده بود، رساله‌اي در اين مورد نوشت كه بسيار مورد توجه ادموند هالي منجم معروف انگليسي قرار گرفت. با تشويق و پيگيري او سرانجام نيوتن كتابش را تكميل و با سرمايه هالي منتشر كرد.[نيازمند منبع]

كتاب (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica) اصول رياضي فلسفهٔ طبيعي بر جهان علم بويژه فيزيك تأثيري عظيم گذاشت و بعضي آن را بزرگ‌ترين كتاب علمي تاريخ دانسته‌اند.[نيازمند منبع] كپلر نتوانسته بود توضيح دهد كه چرا مدار سياره‌ها بيضي است و چه نيرويي آنها را به حركت درمي‌آورد. همچنين مشخص نبود كه به چه علت سرعت مداري سيارات وقتي به خورشيد نزديكتر مي‌شوند، افزايش مي‌يابد. نيوتن در كتاب اصول رياضي فلسفه طبيعي به تمامي اين پرسش‌ها پاسخ گفت. او ثابت كرد كه نيروي كشش ميان اجسام آسماني، طبق قانون «عكس مربع» عمل مي‌كند يعني مقدار نيروي گرانش ميان خورشيد و يك سياره برابر است با عكس مجذور فاصله ميان آن دو. او با تحليل رياضي نشان داد كه قانون عكس مربع به ناگزير مسير حركت سياره‌ها را بيضي مي‌سازد. آنگاه او گام بلند ديگري برداشت و قانون گرانش عمومي را وضع كرد كه به موجب آن هر جسمي در عالم به هر جسم ديگري نيروي كششي وارد مي‌كند و مقدار اين نيرو با رابطهٔ نامبرده محاسبه‌پذير است. در بخش ديگري از كتاب اصول رياضي فلسفه طبيعي، نيوتن چگونگي جنبش اجسام را در قالب سه قانون توصيف كرده است. ارسطو بر اين باور بود كه اجسام در حالت طبيعي ساكن هستند و براي اينكه يك جسم با سرعت يكنواخت به حركت خود ادامه دهد، بايد پيوسته نيرويي بر آن وارد شود در غيراين صورت به حالت «طبيعي» خود برمي‌گردد و ساكن مي‌شود. اما نيوتن با بهره‌گيري از پژوهشهاي گاليله به اين پندار درست رسيد كه اگر جسمي با سرعت يكنواخت به حركت درآيد و نيرويي بيروني به آن وارد نشود تا ابد با شتاب صفر به حركت خود ادامه خواهد داد. اين ويژگي را نيوتن در نخستين قانون حركت خود چنين بيان مي‌كند.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ مهر ۱۳۹۶ | ۱۰:۲۱:۰۹ | وحيد
،

دكارت و مفهوم حركت

در باب فيزك دكارت و مفهوم حركت از ديدگاه او كمتر سخن گفته‌اند. گويي فيزيك دكارت با آنهمه اهميت و تاثيرش بر آراء انديشمندان بزرگي همچون ايزاك نيوتن در مقابل ديگر افكار او همچون تصورات فطري و دوگانه انگاري ذهن - كمتر مورد توجه بوده است.

فيزيك و شالوده‌هاي آن نزد دكارت نقشي محوري داشتند. هر چند امروزه احتمالاً او را بيشتر با مابعدالطبيعه ذهن و بدن يا برنامه و روش معرفت‌شناسي اش مي‌شناسند. در قرن هفدهم ميلادي لااقل به يك اندازه، فيزيك مكانيكي و مكانيك جهان هندسي در حركت كه نقش بسياري در مقبوليت او نزد انديشمندان معاصرش داشت، شناخته شده بود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ مهر ۱۳۹۶ | ۱۰:۲۰:۳۶ | وحيد
،

مدت و زمان

تصور زمان با تصور حركت ارتباط دارد؛ ولي ما بايد تمايزي ميان زمان و مدت قائل شويم. مدت حالتي از شيء به لحاظ دوام وجود آن اعتبار مي‌شود؛ ولي زمان كه به عنوان مقدار حركت وصف مي‌شود از مدت به معناي عام متمايز است. " ولي براي اينكه مدت همه اشياء را تحت ضابطه و ملاك واحدي ادراك كنيم، معمولاً مدت آنها را با مدت بزرگ‌ترين و منظم‌ترين حركات، يعني حركاتي كه علت پيدايش سالها و روزهاست، مقايسه مي‌كنيم، و از اينها به زمان تعبير مي‌كنيم؛ بنابراين زمان چيزي را به مفهوم مدت، به معناي عام، اضافه نمي‌كند، بلكه به نحوه‌اي از فكر يا اعتبار ذهن است ". بنابر اين دكارت مي‌تواند بگويد كه زمان فقط نحوه‌اي از فكر يا اعتبار ذهن است و يا، چنان‌كه در " اصول " مي‌آيد، " فقط نحوه‌اي از اعتبار اين مدت است. " اشياء مدت يا دوام دارند، ولي مي‌توانيم به وسيله مقايسه‌اي اين مدت‌ها را در ذهن اعتبار كنيم و در آن صورت ما تصور زمان را داريم، كه مقدار مشترك مدتهاي مختلف است

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ مهر ۱۳۹۶ | ۱۰:۲۰:۱۷ | وحيد
،

حركت

حركت در فيزيك دكارت امري كاملاً تعيين كننده است [نيازمند منبع]. همه آنچه درجسم وجود دارد امتداد است، و تنها طريق براي اينكه جسمي از جسم دگر قابل تفكيك جلوه كند، حركت است. بدين ترتيب، آنچه باعث تعين اندازه و شكل اجسام منفرد مي‌گردد حركت است و بدينسان حركت، محوري‌ترين اصل تبييني در فيزيك دكارت است.

بايد توجه داشت كه نظريه هندسي جسم به عنوان امتداد، ذاتاً جهاني ايستا را بر ما عرضه مي‌دارد [نيازمند منبع]. اما واضح است كه حركت يك واقعيت است، و ماهيت آن را بايد بررسي كرد. با اين همه، ما بايد فقط حركت مكاني را بررسي كنيم. زيرا دكارت تصريح مي‌كند كه هيچ نوع ديگري از حركت براي او قابل تصور نيست.

در عرف عام، حركت " عملي است كه با آن جسمي از مكاني به مكاني ديگر عبور مي‌كند " و در مورد يك جسم مفروض مي‌توانيم بگوييم كه اين جسم، بر حسب نقاط مرجعي كه اختيار مي‌كنيم، در عين حال هم متحرك است و هم غير متحرك. كسي كه كشتي متحركي سوار است نسبت به ساحلي كه آن را ترك گفته است متحرك است، ولي در عين حال نسبت به اجزاء كشتي در حالت سكون است ."

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ مهر ۱۳۹۶ | ۱۰:۲۰:۰۱ | وحيد
،

جسم و امتداد

فلسفه طبيعي دكارت با مفهوم جسم آغاز مي‌شود. البته امتداد، ذاتي جسم يا جوهر جسماني است. يا آنگونه كه در " اصول " اصطلاح فني آنرا بكار مي‌گيرد، امتداد صفت اصلي جوهر جسماني است. از نگاه دكارت، همچون ديگر بزرگان، علم ما به جواهر نه بصورت مستقيم بلكه از طريق عوارض، صفات و كيفيات، . . .. آنها ست. به همين دليل در " اصول " مي‌نويسد: " گرچه هر صفتي براي اينكه شناختي از جوهر به ما بدهد به تنهايي كافي است، اما همين يك صفت در جوهر هست كه طبيعت و ذات جوهر را تشكيل مي‌دهد و همه صفات ديگر تابع آن است. مقصود من امتداد در طول و عرض و عمق است كه تشكيل دهنده طبيعت جوهر جسماني است يا انديشه كه تشكيل دهنده طبيعت جوهر انديشنده است. زيرا همه صفات ديگري كه به جسم نسبت دارد منوط به امتداد و تابعي از آن است؛ و نيز . . . " اين ويژگي خاص، امتداد براي جسم و انديشه براي نفس است. همه ديگر تصورات و مفاهيم به اين صفت خاص بازمي‌گردند. تا آنجا كه بواسطه صور امتداد است كه ما اندازه، شكل و حركت و ديگر صفات جسم را درك مي‌كنيم؛ و همين‌طور به واسطه مفهوم انديشه يا فكر است كه قادر به درك انديشه‌هاي خاص خود هستيم. تصور امتداد بسيار نزديك به تصور جوهر جسماني است، بطوريكه دكارت اذعان مي‌دارد كه ما قادر به درك مفهوم اين جوهر فارغ از صفت اصلي آن نيستيم. دكارت در" اصول " اينگونه مي‌نويسد [نيازمند منبع]: " تصور جوهر جسماني بصورتي متمايز از كميت خويش، تصوري مبهم از يك چيز غير جسماني است. گرچه بعضي اين موضوع را به نحو ديگري بيان مي‌كنند، اما من در هر حال فكر مي‌كنم كه نحوه تلقي آنها غير از آن چيزي باشد كه هم اكنون گفتم. زيرا وقتي جوهر را از امتداد و كميت انتزاع مي‌كنند، يا مقصودشان از جوهر لفظي است كه دلالت بر چيزي ندارد يا تقريباً تصور مبهمي از جوهري غيرجسماني در ذهن خود دارند كه آن را بغلط به جسم نسبت مي‌دهند و تصور حقيقي خود را از آن جوهر جسماني به امتداد معطوف مي‌كنند كه در عين حال از نظر آنان عرض ناميده مي‌شود؛ بنابراين مي‌توان بسهولت دريافت كه الفاظ آنها با افكارشان مطابقت ندارد."

دكارت به حركات، حالات و اشكال كه اجسام مي‌توانند داراي آنها باشند، قائل مي‌گردد [نيازمند منبع]. بدين ترتيب، رنگها، مزه‌ها، گرما و سرما در واقع در اجسام وجود ندارند بلكه آنها تنها در ذهني كه آنها را ادراك مي‌كند موجود اند. البته مهم است كه بدانيم آن هنگام كه دكارت ذات يا جوهر جسم را امتداد انگاشت، قائل به جوهر به آن دقتي كه مدرسيان معاصرش قائل بودند، نبود.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ مهر ۱۳۹۶ | ۱۰:۱۹:۴۶ | وحيد
،

پيش زمينه‌هاي تاريخي

دكارت در جريان مخالفت با فلسفه مدرسي به هيچ وجه تنها نبود.[نيازمند منبع] آن زمان كه دكارت در مدرسه فيزيك مي‌آموخت حملات متعددي انديشه‌هاي مختلف فلسفه طبيعي ارسطو را هدف قرار مي‌داد. اما مهم‌ترين امر در فهم فيزيك دكارت مسئله احياء اتميسم سنتي بود.[نيازمند منبع] در برابر ديدگاه ارسطويي، اتميستهاي سنتي از جمله دموكريتوس، اپيكور، و لوكرسيوس سعي مي‌كردند تا رفتار ويژه اجسام را نه بر حسب صورتهاي جوهري، بلكه بر حسب اندازه، شكل و حركت اجسام كوچكتري بنام اتم تبيين نمايند. اتمهايي كه در فضاي خالي به حركت واداشته شده‌اند. در قرن شانزدهم در باب انديشه اتميستي به طور گسترده‌اي بحث مي‌شد. بطوريكه در اوايل قرن هفدهم مي‌توان تعداد قابل توجهي از طرفداران آن از جمله نيكولاس هيل، سباستين باسو، فرانسيس بيكن، و گاليلو گاليله را نام برد. پس از تمام اينها، فيزيك دكارت نقطه پاياني بر اين مباحث گذاشت كه كاملاً با جهان اتميستها بيگانه بود.[نيازمند منبع] دكارت اعتقاد به وجود اتمهاي جدا از هم و فضاهاي خالي را كه مشخصه فيزيك اتميستي بود كنار گذاشت

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ مهر ۱۳۹۶ | ۱۰:۱۹:۲۰ | وحيد
،

مكانيك كلاسيك

مكانيك كلاسيك (به انگليسي: Classical mechanics) يا مكانيك نيوتني يكي از قديميترين و آشناترين شاخه‌هاي فيزيك است. اين شاخه با اجسام در حال سكون و حركت، تحت تأثير نيروهاي داخلي و خارجي سرو كار دارد. قوانين مكانيك به تمام گستره اجسام، اعم از ميكروسكوپي از قبيل الكترونها در اتمها و سيارات در فضا يا حتي به كهكشان‌ها در بخش‌هاي دور دست جهان اعمال مي‌شود.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ مهر ۱۳۹۶ | ۱۰:۱۹:۰۵ | وحيد
،
مكانيك كلاسيك
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 4
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 408

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان